What does this Filipino quote means? "Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa"

Β· 157 words Β· 1 minute read

You πŸ”—

What does this Filipino quote means? “Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa.”

ChatGPT πŸ”—

The Filipino quote “Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa” translates to “We all have a responsibility to each other.” It conveys the idea that everyone shares a collective responsibility for one another and emphasizes the importance of mutual care and accountability within a community or society.

You πŸ”—

Ano ang ibig sabihin ng “Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa.”

ChatGPT πŸ”—

Ang ibig sabihin ng “Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa” ay ang pagtukoy sa responsibilidad ng bawat isa sa atin na magkalinga, magtulungan, at magtanggol sa isa’t isa. Ito ay nagpapahayag ng ideya ng pagkakaroon ng moral at sosyal na obligasyon na alagaan ang kapwa tao at ang ating komunidad. Ito rin ay nagpapakita ng importansya ng pagiging responsable sa mga gawain at desisyon natin na maaaring makaapekto sa ibang tao at sa lipunan bilang buo.